Navržený urbanismus dělí parcelu, určenou pro výstavbu školy a hřiště s tělocvičnou na dvě části rozdělené silnicí. Umístění silnice je významným handicapem zvolené parcely. Plnohodnotný školní areál by měl být chráněným prostorem, kde školáci mohou snadno využívat venkovní pozemky pro čas přestávky nebo času po skončení výuky. Je proto zásadní požadavek na zklidnění příčné komunikace a minimalizace možných průjezdů aut.

Navržená budova školy obsahuje celkem čtyři plnohodnotná nadzemní podlaží, jedno ustoupené a dvě podlaží suterénu. Budova školy vyplňuje jednoduchým kvádrem parcelu, západně k budově hotelu je umístěna nízká stavba tělocvičny. Odstup mezi budovami vytváří lidské měřítko ulice i rytmus mezi jednotlivými stavbami.Parcela je orientována podélnou osou severojižně.

Většina kmenových učeben je orientována severně, tak aby žáci nebyly rušení nežádoucími slunečními zisky v dopoledních hodinách. Na jižní fasádě je navržen slunolam v podobě masivních říms, které v letních měsících zabrání oslunění učeben. Provozně je budova navržena v jednoduchém schématu trojtraktu. Střední pobytová chodba se schodišti a otvory napříč podlažími vytváří podmínky pro zajímavý vnitřní svět. Slouží k odpočinku, ale nabízí i prostor pro neformální výuku, hru či individuální rozhovory.