Pět dvorů a okolí

Hlavní architektonickou podstatou areálu je palác za zdí. Svým složitým půdorysem vytváří množství dvorů s různou proporcí a orientací vůči světovým stranám s vzájemným vztahem k centru města. V současnosti je areál hluchým místem bez zapojení do organismu města. Půdorys budovy vymezil pět dvorů, každý má své určení.

Muzejní a justiční dvůr jsou určeny široké veřejnosti. Centrálním prvkem každého z dvorů je zapuštěný pobytový trávník, který poskytuje prostor pro různé druhy aktivit. Podél zdi je navržené lipové stromořadí s podsadbou trvalkových záhonů. Před budovou soudu jsou umístěny stožáry pro státní vlajku a vlajku evropské unie a pomáhají tak identifikaci soudního dvoru.

Vnitřní pietní dvůr využívá expozice muzea.

Probační dvůr je orientován k centru města a plní funkci předprostoru okresnímu státnímu zastupitelství a mediační a probační službě.

Služební dvůr slouží pro příjezd justiční stráže a zázemí soudu a chráněné prostředí pro eskortu vězněných. Vjezd vede z jižní strany přes stávající parkoviště, kde uvažujeme s reorganizací parkovacích stání. Dvůr je komponován dvěma prvky – kamenným štěrkem a nově vysázenými stromy. Štěrk zobrazuje dvůr ve své syrovosti, konfrontuje návštěvníka s tragédií místa, odráží zvuky kroků a posiluje tak dramatickou atmosféru místa původní věznice a popraviště.

Do štěrku jsou vysázené řady Okrasných slivoní (Prunus incisa Umineko) jako památka na popravené a mučené vězně a zároveň jako symbol naděje, pokračování života a aktu smíření.  Vysoko nasazený kmen a útlá silueta stromu umožňuje průhledy dvorem do oken budov a nahoru k nebi.  Pohled z oken kanceláří soudců a chodeb směřuje do korun stromů a ty zahalují těžký osud novou vrstvou ševelícího listí.

Z ulice Obchodní, která lemuje areál nejblíže k centru, pak navrhujeme nové malé náměstí vymezené západní fasádou areálu a novou dostavbou bloku. Volný prostor před areálem navazuje na městskou strukturu a zve k posezení v kavárně nebo vstupu do muzea. Součástí náměstí je torzo pomníku Prosincové stávky, kašna s pítkem a sestava trampolín pro děti, soužící například při čekání na autobus.

Pro potřeby SUPŠ je navržen volný multifunkční veřejný prostor orientovaný do ulice Obchodní, který nabízí různé možnosti využití studenty, třeba pořádání drobných kulturních akcí nebo venkovních výstav školních prací.

 

Pro náš návrh byl určující ambivalentní vztah muzea a funkčního uspořádání soudu. Muzeum připomíná nejkrutější dobu tehdejšího totalitního režimu a historickou paměť celého areálu v protikladu budovy soudu 21. století, který nabízí spravedlnost a ne strach.

Snažili jsme se, aby sousedství obou funkčních celků bylo nenásilné a návštěvníci i pracovníci soudu byli konfrontování s příběhem vězení decentním způsobem, aby si jej při každodenní činnosti téměř nevšimli.

Návštěvník muzea má naopak setkání s historií prožít hlubokým způsobem. Je veden exteriérem se stálou expozicí instalovanou mezi zdí a trvalkovým záhonem, ve druhém prostorovém plánu. Během cesty sám postupně rozkrývá expozici a dochází k intenzivnímu prožitku celého tématu. Expozici ukončuje vnitřní dvůr jako místo tiché kontemplace a piety. Poskytuje návštěvníkovi prostor, ve kterém může nechat doznít množství vjemů.

Stávající budovy kapacitně nestačí zadanému programu, pro některé provozy je nevýhodou dispoziční dvoutrakt, dlouhá chodba a množství malých místností. Navrhli jsme dostavby umístěné v duchu původní kompozice areálu. V parteru budovu nově lemuje prosklená dostavba, která rozšiřuje vstupní prostory všem provozům (muzea, soudu, státního zastupitelství a mediační a probační služby) a budovu symbolicky otevírá veřejnosti a veřejné kontrole. Dostavba obsahuje dvě křídla spisoven, symetricky umístěných na místo bývalých hospodářských domů. Jejich štíhlá proporce nenásilně doplňuje původní budovu.