Místo

Parcela leží při Hálkově ulici, která vede od Cihelského rybníku, lemuje centrum Humpolce a ústí do volné krajiny na jižním okraji města. Ulice má různorodý charakter, od sevřených urbanisticky jasných míst k rozvolněným plochám bez určení. Prochází zástavbou bytových domů, obchodů, městských vil až k individuálním rodinným domům. V okolí parcely převažuje sídlištní zástavba z 50. a 60. let, třípodlažní domy na zvýšeném soklu se šikmou střechou. Prolínání bodové zástavby vilových domů a solitérních bytové zástavby, lemované alejí stromů, vytváří klidný rezidenční charakter čtvrti.

Návrh

Cesta k návrhu byla vedena snahou o srozumitelný urbanismus, který přinese přehledné urbánní prostředí s jasně definovanou hierarchií od veřejného k soukromému. Umístění domu respektuje uliční čáru při východní straně Hálkovi ulice a navazuje na zástavbu sídlištních domů. Podélná osa novostavby souběžná s ulicí nabízí téměř ideální orientaci domu východ-západ s možností jednostranně orientovaných bytů. Za domem, na straně odvrácené od ulice, vzniká dvorní prostranství, které náleží všem třem bytovým domům. Namísto uzavřeného vnitrobloku jsme navrhli park se stromy, altánem a dětským hřištěm přístupným všem. Poloha mezi třemi bytovými domy pak přináší přirozenou sociální kontrolu. V dalších etapách městské zástavby navrhujeme umístit objemem identický dům severně podél ulice Hálkovy a park identicky s novou zástavbou prodloužit.